“Az öt legnagyobb” szezonzáró bojlisverseny a Vadkan tavon

2023. október 19-23. (96 óra)

V E R S E N Y S Z A B Á L Y Z A T
01. A verseny csapatverseny. Egy csapat minimum kettő, maximum három főből áll. Minden
csapattag teljes jogú versenyző. A csapattal tartózkodhat plusz egy fő kísérő, aki horgászattal
összefüggő tevékenységet nem végezhet. Kísérőnek az minősül, aki a verseny kezdetétől a
végéig a csapattal tartózkodik. Verseny közben kísérő nem csatlakozhat a csapathoz.

02. A verseny a nevezett csapatok számától függően három szektorban kerül megrendezésre (A.,
B., C., szektor). 14 vagy kevesebb csapat esetén két szektorban (A. és B. szektor). Az etetőhajós
és dobós szektorok kijelölése a nevezett csapatok számának ismeretében lesz meghatározva. A
nevezés leadásánál jelezni kell, hogy a csapat behúzós versenyre (A. szektor), vagy dobós
versenyre (B. és C. szektor) nevez.

03. A sorsolás menete: a sorsolást az “A” (behúzós) szektor kezdi, nevezett csapatok a nevezési
díj első felének befizetési sorrendjében húzzák ki első körben azt a számot mely meghatározza,
hogy a következő körben mely sorrendben történik az állások kisorsolása. A sorsolásról
esetlegesen elkéső csapat a megmaradt horgászállást foglalja el. Több ilyen csapat esetében
érkezési sorrendben, a megmaradt állások közül egykörös sorsolással húzzák ki a késve érkező
csapatok a horgászállásaikat.

04. A rendes sorsolás eredményeképpen horgászállását utolsóként elfoglaló csapatnak is
minimum egy óra áll rendelkezésére a felkészülésre még abban az esetben is, ha ez a verseny
kezdési időpontjának módosításával jár.

05. Abban az esetben, ha váratlan körülmény (pl. időjárás) miatt a versenyt idő előtt le kell zárni,
az alábbiak szerint kell eljárni. Ha a versenyből eltelt idő nem érte el a 48 órát, hat hónapon belül
meg kell ismételni a versenyt. Ha a versenyben eltelt idő meghaladta a 48 órát, abban az esetben
a lefújás pillanatában elért eredmények alapján kell végeredményt hirdetni. Mindkét esetben
esetlegesen a csapatokat ért erkölcsi és/vagy anyagi kárért kártérítési igényt csapatok nem
támaszthatnak, azokért szervezők, tavat üzemeltetők felelősséget nem vállalnak.

06. A horgászállásokon a csapatok kizárólag a számukra kijelölt zónán belül tartózkodhatnak
(állástól jobbra-balra 5-5 méter), azt horgászattal összefüggő tevékenység (etetés, fárasztás,
bedobás stb.) céljából nem hagyhatják el.

07. Minden szektort egy versenybíró felügyel. A versenybíró ellenőrzi a szabályok betartását,
felügyeli a mérlegelést. A versenybíró utasításait minden csapat köteles végrehajtani.

08. A verseny során óvást a versenybírónak lehet benyújtani, legkésőbb a verseny lezárását
követő 30. percig. Mérlegeléssel kapcsolatos óvást az óvni kívánt mérlegelés napjának 22.00-ig
lehet benyújtani. Az utolsó napi mérlegeléssel kapcsolatos óvást a verseny lezárását követő 30.
percig lehet benyújtani. Az óvásról a versenybíró önállóan, de az érintetteket meghallgatva jogosult
dönteni. Az óvás díja 20.000 Ft., melyet az óvás elfogadása esetén az óvást benyújtó visszakap.

09. Mérlegelés általános esetben napi két alkalommal történik, reggel és este. Méréskor a súly
jelzésének jól láthatónak kell lennie a mérlegelő, a versenyző és a hitelesítő számára egyaránt.
Minden halat a szervezők által biztosított mérlegelő zsákkal és mérleggel kell lemérni három lábú
állványon. Mérlegelés megkezdése előtt az esetlegesen száraz mérlegelő zsákot teljesen át kell
itatni vízzel és meg kell állapítani az önsúlyát (tárázás). A mérlegelő lap két példányban készül.
Mérlegelés után közvetlenül minden érintett (mérlegelő, csapattag, hitelesítő) köteles ellenőrizni,
hogy minden lemért hal mindkét mérlegelő lapon rögzítésre került-e? A csupán egyik lapon
szereplő hal nem vehető figyelembe az összesítésnél.

10. Mérlegelésnél jelen kell lennie a szomszéd csapat egy tagjának, aki aláírásával hitelesíti a
mérlegelést. A mérlegelendő halat az adott csapat tagja helyezi a mérlegelőhálóba, illetve
mérlegelés után visszahelyezi a tóba.

11. Minden csapatnak rendelkeznie kell minimum 3 darab sűrűszövésű pontyzsákkal és minimum
két darab úszó mérlegelő zsákkal. A pontyzsákok használata során – a rossz minőségű
pontyzsákok miatt – az esetlegesen beakadó uszonyok kiszabadítása közben elsődleges szempont
a halvédelem még abban az esetben is, ha az a pontyzsák sérülésével, megsemmisítésével jár.
Amennyiben a pontyzsákot halvédelmi okból szét kell vágni, a károsult kártérítési igényt nem
támaszthat. Kötelező eszköz továbbá 2 darab nagyméretű, sűrűszövésű merítőháló, propolisz
tartalmú sebkezelő, 2 darab pontybölcső, vagy minimum 10 cm-es peremmel rendelkező
pontymatrac, amely méretének és minőségének garantálnia kell a kifogott halak biztonságát. A
felsorolt eszközök meglétét és minden halnál történő használatát az egész verseny ideje alatt
szúrópróbaszerűen ellenőrizzük. Bármely előírt eszköz hiánya esetén a csapat nem kezdheti meg
a versenyt mindaddig, amíg pótlásra nem kerül a hiányzó eszköz. Az eszközök nem használata
esetén első alkalommal a Versenybíró jogosult maximum 50 kg levonásával büntetni a csapatot.
Következő alkalommal már kizárásra kerül az érintett csapat a versenyből. Ebben az esetben az
esetlegesen elszenvedett anyagi és/vagy erkölcsi kárért kártérítési igény nem támasztható.

12. A kifogott halakat mérlegelésig pontyzsákban és/vagy úszó mérlegelőben kell tárolni. A 15 kg
feletti példányok csak úszó mérlegelőben tárolhatók. A letárolt halakat mérlegelés után azonnal
vissza kell engedni a tóba.

13. A verseny végeredményének megállapítása a csapat által a verseny ideje alatt megfogott öt
legnagyobb ponty és/vagy amur összsúlya alapján történik. A versenybe csak a 8 kg egyedsúlyt
meghaladó pontyok és amurok kerülnek értékelésre. Minden szektorban a legnagyobb összsúlyt
elérő csapat kerül győztesként kihirdetésre. Amennyiben két csapat is azonos összsúlyt ér el,
abban az esetben az öt halból a legkisebb egyedsúlyú hal dönt. Amely csapaté magasabb súlyú,
az nyer.

14. A csapatok csak a szervezők által bójával és/vagy egyéb módon megjelölt, sorsolással
kiválasztott szektorban horgászhatnak. A jelölt területen kívül tilos az etetés és a horgászat.
Amennyiben fárasztás közben a megakasztott hal elhagyja a csapat szektorát, azt a lehető
leghamarabb vissza kell vezetni úgy, hogy a többi csapatot a lehető legkevésbé zavarja a
horgászatban.

15. Csak a szabályosan, a hal szájába akadt horoggal megfogott ponty és amur kerül értékelésre.
Ha a kifogott hal mérlegelés előtt elpusztul, nem kerül mérlegelésre. Ebben az esetben a
versenybíró kivizsgálja a halvesztés körülményeit és amennyiben felelősség megállapítható,
büntetést ró ki a felelős csapatra. A büntetés a vétkes magatartás mértékétől függően lehet
figyelmeztetés, az elpusztult hal súlyának tízszeres szorzatával megegyező súlylevonás, kizárás. A
halvesztéssel járó anyagi kár megtérítése a csapat egyetemleges felelőssége. A büntetés
kiszabása kizárólag a versenybíró hatáskörébe tartozik.

16. A versenyen csapatonként négy bottal történő horgászat engedélyezett. 4 méternél hosszabb, 3,75 Lb-nál erősebb bot horgászatra nem használható. Surf-, spod bot csak etetésre (rakétázás,
Spomb) használható. Feeder-, match-, és egyéb finomszerelékes horgászbotok használata nem engedélyezett. Botonként egy szem egyágú szakál nélküli, vagy lenyomott szakállú horog
(legkisebb méret 4-es), hajszálelőkés vagy csalitüskés felkínálási módban engedélyezett. A főzsinór csak monofil lehet, ideértve az esetlegesen alkalmazott dobóelőtét zsinórt is, a főzsinór
minimális vastagsága 0,28-as. Fonott zsinór csak horogelőkeként használható maximum 30 cm-es hosszban. Leadcore (ólombetétes zsinór) és egyéb súlyozott zsinórok az ólomtól számítva
maximálisan 1,5 m-es hosszban használhatóak.

17. Csalizásra, etetésre tilos használni bármilyen élő vagy elpusztult (szárított sem) állatot, bogarat, férget, lárvát stb. Semmilyen formában nem engedélyezett a kutyatáppal történő etetés
és/vagy csalizás. Csalizni kizárólag bojlival és pellettel lehetséges, a minimális méret 10 mm. Plasztik, műanyag csali utánzatok, parafa (kivéve a horogcsaliba őrleményként bedolgozott
formában) csalizásra, kikönnyítésre, lebegtetésre halvédelmi okokból nem alkalmazhatóak. PopUp bojlik, oldódó csalik használata engedélyezett. Etetőkosár, method kosár, pasztaólom nem
használható. PVA termékek használata engedélyezett. A csalizás szabályszerűségét a szervezők folyamatosan ellenőrzik, ideértve a bevetett készségek szúrópróbaszerű, kivétellel járó vizsgálatát.

18. Etetni a dobós szektorban csak partról engedélyezett (kivétel a verseny megkezdése előtti alapozó etetést), pusztán a fizikai erőn alapuló módszerekkel (Spomb, etetőrakéta, dobócső). A
behúzós szektorban etetőhajó használata engedélyezett etetésre és behúzásra. Etetésre kizárólag bojli és pellet használhatóak, csapatonként összesen 15 kg. A verseny megkezdése előtt
szervezők felmérik a csapatoknál tárolt bojli és mellett mennyiségeket. A verseny végén szervezők ellenőrzik a fel nem használt bojli és pelletek mennyiségét. A csapatoknál tárolható bojli és pellett
mennyisége maximum 30 kg lehet. Magvak használata etetésre és/vagy csalizásra TILOS! Etetőhajó használata a dobós szektorban tilos.

19. A verseny kezdetét megelőzően csapatonként egy darab világítással ellátott dőlőbója elhelyezése engedélyezett. Ekkor engedélyezett az alapozó etetés. A tavon korlátozott számban
áll rendelkezésre csónak, ezért javasoljuk saját csónak használatát. A csónakban tartózkodók kötelesek mentőmellényt viselni! A bójázás és az alapozó etetés a felkészülési időszakban
engedélyezett. A verseny kezdete előtt 5 perccel tilos csónakkal a vízen tartózkodni.

20. A dőlőbója elhelyezéséhez radar használata engedélyezett. A behúzós szektorban használható etetőhajók radarral, gps-el történő felszerelése engedélyezett. A verseny folyamán üzemzavar
miatt bennmaradó etetőhajók mentése előtt a versenybírót értesíteni kell.

21. A verseny kezdetét megelőzően botonként maximum három próbadobás engedélyezett. A próbadobások alkalmával a készségek horgot nem tartalmazhatnak. Próbadobások alkalmával
különös figyelemmel kell lenni a vízen tartózkodók testi épségére!

22. Az éjjeli horgászatok során nagyteljesítményű reflektorok nem használhatóak. Az alkalmazott világító berendezések más csapatokat nem zavarhatnak. A világítótesteket a vízfelület felé
irányítani TILOS. A vízfelület felől a partra, vagy fentről lefelé világíthatnak. A horgászállásokat egész éjjel jelzőfénnyel meg kell világítani.

23. A horgászaton kívüli tartalék botokat külön kell tárolni. A horgászatra aktuálisan használt botokon kívül a bottartó állványon más bot nem lehet.

24. Horgászállásukat a csapattagok bármikor elhagyhatják, de egy csapattagnak mindig kell ott tartózkodnia. A csapatok autóikat abban az esetben hagyhatják a horgászállásokon, amennyiben
azzal a verseny ideje alatt nem közlekednek. Azok a csapatok, akik a verseny ideje alatt szeretnének autójukkal közlekedni, a verseny megkezdése előtt ki kell állniuk a kijelölt parkolóba,
és a verseny ideje alatt ott parkolhatnak.

25. A verseny végét jelző hangjelzés elhangzása előtt megakasztott hal beleszámít az értékelésbe akkor is, ha a hangjelzés elhangzását követően lett csak megszákolva.

26. A tóban fürdeni tilos. Fárasztás, illetve haltárolás céljából a vízbe maximum combig lehet bemenni.

27. A verseny ideje alatt tilos a tűzgyújtás. Gázüzemű főző- és fűtőkészülékek használata fokozott tűzvédelmi elővigyázatosság mellett engedélyezett. A tó és környezetében bárminemű
károkozásért a csapattagok egyetemlegesen teljes anyagi felelősséggel tartoznak.

28. Kiemelten felhívjuk a versenyzők figyelmét a természetvédelem és a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályainak betartására, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire. A szervezők felhívják a
versenyen résztvevők figyelmét a tudatmódosító szerek használatával és birtoklásával kapcsolatos hatályban lévő jogszabályok betartására. A versenybíró jogosult egyszeri alkalommal a
Versenyszabályzatot megszegő csapatot maximálisan 50 kg. fogásból történő levonással büntetni. A következő szabályszegés már az érintett csapat versenyből történő kizárását vonja maga után.
Ebben az esetben a kizárt csapat kártérítési igénnyel nem élhet.

29. Szankciók:
– Figyelmeztetés jár jogosulatlan segítség igénybevételéért, valamint a verseny kezdetét megelőző jogosulatlan horgászati tevékenységért. Figyelmeztetés jár a sporthorgászhoz
méltatlan magatartásért, egymás és a halak testi épségének veszélyeztetéséért. Figyelmeztetés jár a szeszes ital és/vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alá került horgásznak.
Figyelmeztetésben részesül a Versenyszabályzatot megsértő csapat.
– Versenyből történő azonnali kizárással jár: a gondatlanságból és/vagy szándékosan halnak okozott sérülés tette, a halakkal történő kíméletlen bánásmód, a tiltott csalik és nem
megengedett eszközök használata, a csalás és a Versenyszabályzat durva vagy ismételt megsértése.

30. A verseny végén fogástól függetlenül minden csapat köteles a horgászállásán megvárni a záró mérlegelést. A horgászállásokat tisztán és rendezetten, a szemetet bekötött szájú zsákba
összeszedve kell hátrahagyni.

31. A versenyen készült fénykép és videoanyag szervezők általi PR és marketing célú felhasználásához a résztvevők hozzájárulnak.

32. A verseny helyszínén, a verseny ideje alatt a versenyzők által esetlegesen elhelyezendő molinók, zászlók és egyéb reklámhordozók, feliratok kihelyezéséhez a versenybíró engedélye
szükséges.

33. A szervezők, a tavat üzemeltetők, a terület tulajdonosa a résztvevő csapatok tagjainak testi épségéért, illetve értéktárgyaikért sem anyagi, sem más jellegű felelősséget nem vállalnak. A
versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, a versenyt mindenki saját felelősségére látogatja meg.

34. A csapatok a verseny ideje alatt vasárnap 10.00 – 16.00 között fogadhatnak látogatókat, akik a főbejárat melletti parkolóban kötelesek megállni. A csapatok állásaihoz gyalogosan
közlekedhetnek.

35. A versenyt megelőző 45 napon belüli nevezés visszamondása esetén a befizetett összeg nem kerül visszafizetésre.

36. A csapatok a versenyre történő nevezésükkel elfogadják a Versenyszabályzatot és a tó külön szabályzatát, azt magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

37. Szervezők fenntartják a jogot a Versenyszabályzat módosítására azzal a kitétellel, hogy a Versenyszabályzat a verseny kezdetét megelőző 30 napon belül már csak a verseny
lebonyolítását jelentősen befolyásoló tényező miatt változtatható.

Díjazás:
Minden szektor győztes csapata: Plakett és 300.000 Ft
Legnagyobb halat (ponty vagy amur) megfogó: A verseny kezdetén csapatonként 10.000 Ft befizetésével lehet résztvenni a legnagyobb hal (ponty vagy amur) megfogásáért zajló versenyben.
A legnagyobb halat (ponty vagy amur) megfogó csapat megnyeri a teljes, csapatok által erre acélra befizetett összeget.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy szponzori felajánlások esetén további díjakat adományoznak.

A díjazás 18 csapat (3 szektorban) indulása esetén érvényes. Kevesebb csapat esetén szervezők a verseny megkezdése előtt tájékoztatást adnak az induló csapatok számáról, összetételéről
(dobós, behúzós) és a díjazás pontos mértékéről.

Nevezési díj: 130.000 Ft/csapat
A nevezés érvényesítéséhez a nevezési díj 50%-át kell befizetni a jelentkezésre küldött válaszlevélben megadott számlaszámra. A fennmaradó részt a verseny kezdetén, a regisztráció
alkalmával kell megfizetni. Az egyes, hármas és ötös álláson faház bérelhető a verseny ideje alatt. A faházak bérleti díja 40.000 Ft/faház/verseny.  A faházak díját a nevezési díj nem tartalmazza, az külön fizetendő.

A versenyre jelentkezni a vadkanto1@gmail.com címen lehet.

Jelentkezésekor meg kell adni a csapat és tagjainak nevét és hogy dobós vagy behúzós szektorban szeretnének versenyezni, illetve a kapcsolattartói telefonszámát.

Bővebb info: Gál József 30/999-7770

A verseny lebonyolítása:
2023. október 19. csütörtök 11.00-12.00 Regisztráció
12.00 Megnyitó, sorsolás
kb. 12.30 Horgászhelyek elfoglalása, felkészülés
15.00 Verseny kezdete
2023. október 23. hétfő 15.00 Verseny vége
kb. 16.00 Eredményhirdetés