VIII. SEKTOR – WINNER Bojlisverseny a Vadkan tavon

2024. április 21. – április 24. (72 óra)

V E R S E N Y S Z A B Á L Y Z A T

 

01. A verseny csapatverseny. Egy csapat minimum kettő, maximum három főből áll. Minden csapattag teljes jogú versenyző. A csapattal tartózkodhat plusz egy fő kísérő, aki horgászattal összefüggő tevékenységet nem végezhet. Kísérőnek az minősül, aki a verseny kezdetétől a végéig a csapattal tartózkodik.
02. A verseny a nevezett csapatok számától függően három szektorban kerül megrendezésre (A., B., C., szektor). 14 vagy kevesebb csapat esetén a szektorok száma, kiosztása változik, melyet
szervezők minimum 30 nappal a verseny megkezdése előtt közölnek a nevezett csapatokkal. A behúzós szektorban etetőhajó használata engedélyezett. A nevezés leadásánál jelezni kell, hogy a
csapat a behúzós versenyre, vagy dobós versenyre nevez.
03. A sorsolás menete: nevezett csapatok, a nevezési díj első felének befizetési sorrendjében húzzák ki első körben azt a számot mely meghatározza, hogy a következő körben mely sorrendben történik az állások kisorsolása. A sorsolásról esetlegesen elkéső csapat a megmaradt horgászállást foglalja el. Több ilyen csapat esetében érkezési sorrendben, a megmaradt állások
közül egykörös sorsolással húzzák ki a késve érkező csapatok a horgászállásaikat.
04. A rendes sorsolás eredményeképpen horgászállását utolsóként elfoglaló csapatnak is minimum egy óra áll rendelkezésére a felkészülésre még abban az esetben is, ha ez a verseny
kezdési időpontjának módosításával jár.
05. Abban az esetben, ha váratlan körülmény (pl. időjárás) miatt a versenyt idő előtt le kell zárni, az alábbiak szerint kell eljárni. Ha a versenyből eltelt idő nem érte el a 36 órát, az adott évben meg
kell ismételni a versenyt. Ha a versenyben eltelt idő meghaladta a 36 órát, abban az esetben a lefújás pillanatában elért eredmények alapján kell végeredményt hirdetni. Mindkét esetben
esetlegesen a csapatokat ért erkölcsi és/vagy anyagi kárért kártérítési igényt csapatok nem támaszthatnak, azokért szervezők, tavat üzemeltetők felelősséget nem vállalnak.
06. A horgászállásokon a csapatok kizárólag a számukra kijelölt zónán belül tartózkodhatnak, azt horgászattal összefüggő tevékenység (etetés, fárasztás, bedobás stb.) céljából nem hagyhatják el.
07. Minden szektort egy versenybíró felügyel. A versenybíró ellenőrzi a szabályok betartását, felügyeli a mérlegelést. A versenybíró utasításait minden csapat köteles végrehajtani.
08. A verseny során óvást a versenybírónak lehet benyújtani, legkésőbb a verseny lezárását követő 30. percig. Mérlegeléssel kapcsolatos óvást az óvni kívánt mérlegelés napjának 22.00-ig
lehet benyújtani. Az utolsó napi mérlegeléssel kapcsolatos óvást a verseny lezárását követő 30. percig lehet benyújtani. Az óvásról a versenybíró önállóan, de az érintetteket meghallgatva jogosult
dönteni. Az óvás díja 20.000 Ft., melyet az óvás elfogadása esetén az óvást benyújtó visszakap.
09. Mérlegelés általános esetben napi két alkalommal történik, reggel és este. Méréskor a súly jelzésének jól láthatónak kell lennie a mérlegelő, a versenyző és a hitelesítő számára egyaránt.
Minden halat a szervezők által biztosított mérlegelő zsákkal és mérleggel kell lemérni három lábú állványon. Mérlegelés megkezdése előtt az esetlegesen száraz mérlegelő zsákot teljesen át kell
itatni vízzel és meg kell állapítani az önsúlyát (tárázás). A mérlegelésnél jelen kell lennie egy fő csapattagnak és egy fő szomszédos csapattagnak (hitelesítő). A mérlegelő lap két példányban
készül. Mérlegelés után közvetlenül minden érintett (mérlegelő, csapattag, hitelesítő) köteles ellenőrizni, hogy minden lemért hal mindkét mérlegelő lapon rögzítésre került-e? A csupán egyik
lapon szereplő hal nem vehető figyelembe az összesítésnél. A legnagyobb hal versenyére esélyes hal megfogása esetén soron kívüli mérlegelést lehet kérni. A csapatok kötelesek mindent megtenni
a mérlegelés minél gyorsabban történő lebonyolításának érdekében.
10. Mérlegelésnél jelen kell lennie a szomszéd csapat egy tagjának, aki aláírásával hitelesíti a mérlegelést. A mérlegelendő halat az adott csapat tagja helyezi a mérlegelőhálóba, illetve
mérlegelés után visszahelyezi a tóba.
11. Minden csapatnak rendelkeznie kell minimum 12 darab sűrűszövésű pontyzsákkal. A pontyzsákok használata során – a rossz minőségű pontyzsákok miatt – az esetlegesen beakadó
uszonyok kiszabadítása közben elsődleges szempont a halvédelem még abban az esetben is, ha az a pontyzsák sérülésével, megsemmisítésével jár. Amennyiben a pontyzsákot halvédelmi okból
szét kell vágni, a károsult kártérítési igényt nem támaszthat. Kötelező eszköz továbbá 2 darab nagyméretű, sűrűszövésű merítőháló, Propolis tartalmú sebkezelő, 2 darab pontybölcső, vagy
minimum 10 cm-es peremmel rendelkező pontymatrac, amely méretének és minőségének garantálnia kell a kifogott halak biztonságát. A felsorolt eszközök meglétét és minden halnál történő
használatát az egész verseny ideje alatt szúrópróbaszerűen ellenőrizzük. Bármely előírt eszköz hiánya esetén a csapat nem kezdheti meg a versenyt mindaddig, amíg pótlásra nem kerül a
hiányzó eszköz. Az eszközök nem használata esetén első alkalommal a Versenybíró jogosult maximum 50 kg levonásával büntetni a csapatot. Következő alkalommal már kizárásra kerül az
érintett csapat a versenyből. Ebben az esetben az esetlegesen elszenvedett anyagi és/vagy erkölcsi kárért kártérítési igény nem támasztható.
12. A kifogott halakat mérlegelésig pontyzsákban kell tárolni. 8 kg egyedsúlyig zsákonként 2 db, 8 kg egyedsúly felett zsákonként 1 db ponty tárolható. A behúzós szektorban megfogott amur csak
egyesével tárolható. A letárolt halakat mérlegelés után azonnal vissza kell engedni a tóba.
13. A versenyen a dobós szektorokban csak a 6 kg. feletti egyedsúlyú élő ponty, a behúzós szektorban szektorban a 6 kg. feletti egyedsúlyú élő ponty és élő amur kerül értékelésre. A verseny
végeredményének megállapítása a mérlegelt halak összsúlya alapján történik. Minden szektorban a legtöbb összsúlyt elérő csapat kerül győztesként kihirdetésre. Amennyiben két csapat is azonos
összsúlyt ér el, abban az esetben a magasabb átlagsúlyt elérő csapat nyer.
14. A csapatok csak a szervezők által bójával és/vagy egyéb módon megjelölt, sorsolással kiválasztott szektorban horgászhatnak. A jelölt területen kívül tilos az etetés és a horgászat.
Amennyiben fárasztás közben a megakasztott hal elhagyja a csapat szektorát, azt a lehető leghamarabb vissza kell vezetni úgy, hogy a többi csapatot a lehető legkevésbé zavarja a
horgászatban.
15. Csak a szabályosan, a hal szájába akadt horoggal megfogott hal kerül értékelésre. Ha a kifogott hal mérlegelés előtt elpusztul, nem kerül mérlegelésre. Ebben az esetben a versenybíró
kivizsgálja a halvesztés körülményeit és amennyiben felelősség megállapítható, büntetést ró ki a felelős csapatra. A büntetés a vétkes magatartás mértékétől függően lehet figyelmeztetés, az
elpusztult hal súlyának tízszeres szorzatával megegyező súlylevonás, kizárás. A büntetés kiszabása kizárólag a versenybíró hatáskörébe tartozik.
16. A versenyen csapatonként négy bottal történő horgászat engedélyezett. 4 méternél hosszabb, 3,75 Lb-nál erősebb bot horgászatra nem használható. Surf-, spod bot csak etetésre (parittyázás,
rakétázás, Spomb) használható. Feeder-, match-, és egyéb finomszerelékes horgászbotok használata nem engedélyezett. Botonként egy szem egyágú horog (legkisebb méret 4-es),
hajszálelőkés vagy csalitüskés felkínálási módban engedélyezett. A főzsinór csak monofil lehet, ideértve az esetlegesen alkalmazott dobóelőtét zsinórt is. Fonott zsinór csak horogelőkeként
használható maximum 30 cm-es hosszban. Leadcore (ólombetétes zsinór) és egyéb súlyozott zsinórok az ólomtól számítva maximálisan 1,5 m-es hosszban használhatóak.
17. Csalizásra, etetésre tilos használni bármilyen élő vagy elpusztult (szárított sem) állatot, bogarat, férget, lárvát stb. Semmilyen formában nem engedélyezett a kutyatáppal történő etetés
és/vagy csalizás. Csalizni kizárólag bojlival és pellettel lehetséges, a minimális méret 10 mm. Plasztik, műanyag csali utánzatok, parafa (kivéve a horogcsaliba őrleményként bedolgozott
formában) csalizásra, kikönnyítésre, lebegtetésre halvédelmi okokból nem alkalmazhatóak. PopUp bojlik, oldódó csalik használata engedélyezett. Etetőkosár, method kosár, pasztaólom nem
használható. Paszta kizárólag a csalik bevonására engedélyezett. PVA termékek használata engedélyezett. A csalizás szabályszerűségét a szervezők folyamatosan ellenőrzik, ideértve a
bevetett készségek szúrópróbaszerű, kivétellel járó vizsgálatát.
18. Etetni a dobós szektorokban csak partról engedélyezett (kivétel a verseny megkezdése előtti alapozó etetést), pusztán a fizikai erőn alapuló módszerekkel (csúzli, parittya, dobócső). A behúzós
szektorban etetőhajó használata engedélyezett etetésre és behúzásra. Etetésre bojli, pellet, method mix és főzött magvak használhatóak. Áztatott magvak használata halkíméleti okokból tilos.
Etetésre egy csapat egy időben maximum kettő darab botot használhat. Maximálisan felhasználható etetőanyag mennyiségek: bojli: 20 kg, pellet: 20 kg, főtt magvak (főzötten mérve):
20 kg. Az engedélyezett összesen 60 kg etetőanyag összetétele/aránya (bojli, pellet, főtt magvak)
tetszőlegesen módosítható.
19. A verseny kezdetét megelőzően csapatonként egy darab világítással ellátott dőlőbója elhelyezése engedélyezett. Ekkor engedélyezett az alapozó etetés. A behúzós szektorban is
engedélyezett az alapozó etetés. A tavon korlátozott számban áll rendelkezésre csónak, ezért bójázásra és alapozó etetésre javasoljuk saját csónak használatát. A verseny kezdetét
megelőzően tilos csónakkal a vízen tartózkodni. 17.00 és 05.00 között tilos a nehéz etetés (csúzli,parittya, spomb, vetőkanál stb.). Ebben az időszakban kizárólag a dobócsővel történő etetés
engedélyezett.
20. A dőlőbója elhelyezéséhez, illetve az etetőhajókra szerelt radar/gps használata engedélyezett.A verseny folyamán üzemzavar miatt bentmaradt etetőhajók mentése előtt a versenybírót
értesíteni kell!
21. A verseny kezdetét megelőzően botonként maximum három próbadobás engedélyezett. A próbadobások alkalmával a készségek horgot nem tartalmazhatnak. Próbadobásoknál különös
figyelmet kérünk az esetlegesen vízen tartózkodók testi épségének megóvása érdekében. Távolságok zsinórméréssel történő beállítása engedélyezett.
22. Az éjjeli horgászatok során nagyteljesítményű reflektorok nem használhatóak. Az alkalmazott világító berendezések más csapatokat nem zavarhatnak. A horgászállásokat egész éjjel
jelzőfénnyel meg kell világítani. A világítótesteket a vízfelület felé irányítani TILOS. A vízfelület felől a partra, vagy fentről lefelé világíthatnak.
23. A horgászaton kívüli tartalék botokat külön kell tárolni. A horgászatra aktuálisan használt botokon kívül a bottartó állványon más bot nem lehet.
24. Horgászállásukat a csapattagok bármikor elhagyhatják, de egy csapattagnak mindig kell ott tartózkodnia. A csapatok autóikat abban az esetben hagyhatják a horgászállásokon, amennyiben
azzal a verseny ideje alatt nem közlekednek. Azok a csapatok, akik a verseny ideje alatt szeretnének autójukkal közlekedni, a verseny megkezdése előtt ki kell állniuk a kijelölt parkolóba,
és a verseny ideje alatt ott parkolhatnak. Előre nem tervezett esemény esetén a versenybíró engedélye alapján a horgászállást el lehet hagyni gépjárművel a verseny ideje alatt, de azzal
visszaállni csak a verseny végét követően lehet. Addig a bejárat melletti parkolóban kell tárolni a gépjárművet.
25. A verseny végét jelző hangjelzés elhangzása előtt megakasztott hal beleszámít az értékelésbe akkor is, ha a hangjelzés elhangzását követően lett csak megszákolva.
26. A tóban fürdeni tilos. Fárasztás, merítés, illetve haltárolás céljából a vízbe maximum combig lehet bemenni.
27. A verseny ideje alatt tilos a tűzgyújtás. Gázüzemű főző- és fűtőkészülékek használata fokozott tűzvédelmi elővigyázatosság mellett engedélyezett. A tó és környezetében bárminemű
károkozásért a csapattagok egyetemlegesen teljes anyagi felelősséggel tartoznak.
28. Kiemelten felhívjuk a versenyzők figyelmét a természetvédelem és a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályainak betartására, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire. A szervezők felhívják a
versenyen résztvevők figyelmét a tudatmódosító szerek használatával és birtoklásával kapcsolatos hatályban lévő jogszabályok betartására. A versenybíró jogosult egyszeri alkalommal a
Versenyszabályzatot megszegő csapatot maximálisan 50 kg. fogásból történő levonással büntetni. A következő szabályszegés már az érintett csapat versenyből történő kizárását vonja maga után.
Ebben az esetben a kizárt csapat kártérítési igénnyel nem élhet.
29. Szankciók:
– Figyelmeztetés jár jogosulatlan segítség igénybevételéért, valamint a verseny kezdetét megelőző jogosulatlan horgászati tevékenységért. Figyelmeztetés jár a sporthorgászhoz
méltatlan magatartásért, egymás és a halak testi épségének veszélyeztetéséért.
– Figyelmeztetés jár a szeszes ital és/vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alá került horgásznak.
– Figyelmeztetésben részesül a Versenyszabályzatot megsértő csapat.
– Versenyből történő azonnali kizárással jár: a gondatlanságból és/vagy szándékosan halnak okozott sérülés tette, a halakkal történő kíméletlen bánásmód, a tiltott csalik és nem
megengedett eszközök használata, a természet szennyezése és/vagy károsítása, a csalás és a Versenyszabályzat durva vagy ismételt megsértése.
30. A verseny végén fogástól függetlenül minden csapat köteles a horgászállásán megvárni a záró mérlegelést. A horgászállásokat tisztán és rendezetten, a szemetet bekötött szájú zsákba
összeszedve kell hátrahagyni. Megmaradt csalikat, etetőanyagokat vízbe szórni TILOS!
31. A versenyen készült fénykép és videóanyag szervezők általi PR és marketing célú felhasználásához a résztvevők a versenyre történő nevezésükkel hozzájárulnak.
32. A verseny helyszínén, a verseny ideje alatt a versenyzők által esetlegesen elhelyezendő molinók, zászlók és egyéb reklámhordozók, feliratok kihelyezéséhez a versenybíró engedélye
szükséges.
33. A szervezők, a tavat üzemeltetők, a terület tulajdonosa a résztvevő csapatok tagjainak testi épségéért, illetve értéktárgyaikért sem anyagi, sem más jellegű felelősséget nem vállalnak. A
versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, a versenyt mindenki saját felelősségére látogatja meg.
34. A verseny ideje alatt látogatókat nem áll módunkban fogadni.
35. A tó teljes területe körbe van kerítve. A verseny ideje alatt 10.00 – 16.00 között lehet a tóról távozni, illetve oda bejutni. Ezen időintervallumon kívül a kapu zárva van.
36. A versenyt megelőző 45 napon belüli nevezés visszamondása esetén a befizetett összeg nem kerül visszafizetésre, viszont átruházható más, új nevezést leadni szándékozó csapat javára.
37. A csapatok a versenyre történő nevezésükkel elfogadják a Versenyszabályzatot, azt magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.
38. Szervezők fenntartják a jogot a Versenyszabályzat módosítására azzal a kitétellel, hogy a Versenyszabályzat a verseny kezdetét megelőző 30 napon belül már csak a verseny
lebonyolítását jelentősen befolyásoló tényező miatt változtatható.

Díjazás:
Minden szektor győztes csapata: – 300.000 Ft + 3 plakett/csapat
Legnagyobb pontyot megfogó: A verseny kezdetén csapatonként 10.000 Ft befizetésével lehet résztvenni a legnagyobb hal megfogásáért zajló versenyben. Szektoronként a legnagyobb pontyot
megfogó csapat megnyeri a teljes, szektoronkénti csapatok által erre a célra befizetett összeget.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy szponzori felajánlások esetén további díjakat adományoznak.

A díjazás 18 csapat indulása esetén érvényes. Kevesebb csapat esetén szervezők a verseny megkezdése előtt tájékoztatást adnak a díjazás pontos mértékéről.

Nevezési díj: 120.000 Ft/csapat.

A nevezés érvényesítéséhez a nevezési díj 50%-át (60.000 Ft) kell befizetni a jelentkezésre küldött válaszlevélben megadott számlaszámra. A fennmaradó részt a verseny kezdetén, a regisztráció
alkalmával kell megfizetni. Az 1-es, 3-as és 5-ös állásokon faház bérelhető a verseny ideje alatt. A faházak bérleti díja 30.000 Ft/faház/verseny. A faházak díját a nevezési díj nem tartalmazza, az külön fizetendő.

A versenyre nevezni a sektorwinner@gmail.com címen lehet. Jelentkezésekor meg kell adni a csapat és tagjainak nevét, kapcsolattartói telefonszámát, illetve hogy dobós vagy behúzós
versenyben szeretnének versenyezni.

A verseny lebonyolítása:
2024. április 21. vasárnap 11.00-12.00 Regisztráció
12.00 Megnyitó, sorsolás
kb. 13.00 Horgászhelyek elfoglalása, felkészülés
15.00 Verseny kezdete
2024. április 24. szerda 15.00 Verseny vége
kb. 16.00 Eredményhirdetés

További információk: Gál József, 06 30 999 7770