Ponty- és amurfogó verseny a Vadkan tavon

Időpont: 2023 június 11-14. 72 óra

V E R S E N Y S Z A B Á L Y Z A T

 1. A verseny csapatverseny. Egy csapat minimum kettő, maximum három főből áll. Minden csapattag teljes jogú versenyző. A csapattal tartózkodhat plusz egy fő kísérő, aki horgászattal
  kapcsolatos tevékenységet nem végezhet. Kísérőnek az minősül, aki a verseny kezdetétől a végéig a csapattal tartózkodik.
 2. A verseny három szektorban kerül megrendezésre (A., B., C., szektor).
 3. A sorsolás menete: nevezett csapatok, a nevezési díj első felének befizetési sorrendjében húzzák ki első körben azt a számot mely meghatározza, hogy a következő körben mely
  sorrendben történik az állások kisorsolása. A sorsolásról esetlegesen elkéső csapat a megmaradt horgászállást foglalja el. Több ilyen csapat esetében érkezési sorrendben, a megmaradt állások közül egy körös sorsolással húzzák ki a késve érkező csapatok a horgászállásaikat.
 4. A rendes sorsolás eredményeképpen horgászállását utolsóként elfoglaló csapatnak is minimum egy óra áll rendelkezésére a felkészülésre még abban az esetben is, ha ez a verseny
  kezdési időpontjának módosításával jár.
 5. Abban az esetben, ha váratlan körülmény (pl. időjárás) miatt a versenyt idő előtt le kell zárni, az alábbiak szerint kell eljárni. Ha a versenyből eltelt idő nem érte el a 36 órát, az adott évben meg kell ismételni a versenyt. Ha a versenyben eltelt idő meghaladta a 36 órát, abban az esetben a lefújás pillanatában elért eredmények alapján kell végeredményt hirdetni. Mindkét esetben
  esetlegesen a csapatokat ért erkölcsi és/vagy anyagi kárért kártérítési igényt csapatok nem támaszthatnak, azokért szervezők, tavat üzemeltetők felelősséget nem vállalnak.
 6. A horgászállásokon a csapatok kizárólag a számukra kijelölt zónán belül tartózkodhatnak, azt horgászattal összefüggő tevékenység (etetés, fárasztás, bedobás stb.) céljából nem hagyhatják el.
 7. Minden szektort egy versenybíró felügyel. A versenybíró ellenőrzi a szabályok betartását, felügyeli a mérlegelést. A versenybíró utasításait minden csapat köteles végrehajtani.
 8. A verseny során óvást a versenybírónak lehet benyújtani, legkésőbb a verseny lezárását követő 30. percig. Mérlegeléssel kapcsolatos óvást az óvni kívánt mérlegelés napján 22.00-ig lehet
  benyújtani. Az utolsó napi mérlegeléssel kapcsolatos óvást a verseny lezárását követő 30. percig lehet benyújtani. Az óvásról a versenybíró önállóan, de az érintetteket meghallgatva jogosult
  dönteni. Az óvás díja 20.000 Ft., melyet az óvás elfogadása esetén az óvást benyújtó visszakap.
 9. Mérlegelés általános esetben napi két alkalommal történik, reggel és este. Méréskor a súly jelzésének jól láthatónak kell lennie a mérlegelő, a versenyző és a hitelesítő számára egyaránt.
  Minden halat a szervezők által biztosított mérlegelő zsákkal és mérleggel kell lemérni három lábú állványon. Mérlegelés megkezdése előtt az esetlegesen száraz mérlegelő zsákot teljesen át kell itatni vízzel és meg kell állapítani az önsúlyát (tárázás). A mérlegelésnél jelen kell lennie egy fő csapattagnak és egy fő szomszédos csapattagnak (hitelesítő). A mérlegelő lap két példányban készül. Mérlegelés után közvetlenül minden érintett (mérlegelő, csapattag, hitelesítő) köteles ellenőrizni, hogy minden lemért hal mindkét mérlegelő lapon rögzítésre került-e? A csupán egyik lapon szereplő hal nem vehető figyelembe az összesítésnél. Megtelt pontyzsákok, illetve a legnagyobb hal versenyére esélyes hal megfogása esetén soron kívüli mérlegelést lehet kérni. A csapatok kötelesek mindent megtenni a mérlegelés minél gyorsabban történő lebonyolításának érdekében.
 10. Mérlegelésnél jelen kell lennie a szomszéd csapat egy tagjának, aki aláírásával hitelesíti a mérlegelést. A mérlegelendő halat az adott csapat tagja helyezi a mérlegelőhálóba, illetve
  mérlegelés után visszahelyezi a tóba.
 11. Minden csapatnak rendelkeznie kell minimum 15 darab sűrűszövésű pontyzsákkal. A pontyzsákok használata során – a rossz minőségű pontyzsákok miatt – az esetlegesen beakadó
  uszonyok kiszabadítása közben elsődleges szempont a halvédelem még abban az esetben is, ha az a pontyzsák sérülésével, megsemmisítésével jár. Amennyiben a pontyzsákot halvédelmi okból szét kell vágni, a károsult kártérítési igényt nem támaszthat. Kötelező eszköz továbbá 2 darab nagyméretű, sűrűszövésű merítőháló, merev rudas mérlegelőzsák, Propolisz tartalmú sebkezelő, 2 darab pontybölcső vagy minimum 10 cm-es peremmel rendelkező pontymatrac, amely méretének és minőségének garantálnia kell a kifogott halak biztonságát. A felsorolt eszközök meglétét és minden kifogott halnál történő használatát az egész verseny ideje alatt szúrópróbaszerűen ellenőrizzük. Bármely előírt eszköz hiánya esetén a csapat nem kezdheti meg a versenyt mindaddig, amíg pótlásra nem kerül a hiányzó eszköz. Az eszközök nem használata esetén első alkalommal a Versenybíró jogosult maximum 50 kg levonásával büntetni a csapatot. Következő alkalommal már kizárásra kerül az érintett csapat a versenyből. Ebben az esetben az esetlegesen elszenvedett anyagi és/vagy erkölcsi kárért kártérítési igény nem támasztható.
 12. A kifogott halakat mérlegelésig pontyzsákban kell tárolni. 8 kg egyedsúlyig zsákonként 2 db, 8 kg egyedsúly felett zsákonként 1 db ponty tárolható. Amurokat csak egyesével lehet tárolni. A
  letárolt halakat mérlegelés után azonnal vissza kell engedni a tóba.
 13. A versenyen csak az 4 kg. feletti egyedsúlyú élő ponty és a 6 kg. feletti egyedsúlyú élő amur kerül értékelésre. A verseny végeredményének megállapítása a kifogott pontyok és amurok
  összsúlya alapján történik szektoronként. Amennyiben két csapat is azonos összsúlyt ér el, abban az esetben a magasabb átlagsúlyt elérő csapat nyeri a versenyt.
 14. A csapatok csak a szervezők által bójával és/vagy egyéb módon megjelölt, sorsolással kiválasztott szektorban horgászhatnak. A jelölt területen kívül tilos az etetés és a horgászat.
  Amennyiben fárasztás közben a megakasztott hal elhagyja a csapat szektorát, azt a lehető leghamarabb vissza kell vezetni úgy, hogy a többi csapatot a lehető legkevésbé zavarja a
  horgászatban.
 15. Csak a szabályosan, a hal szájába akadt horoggal megfogott ponty kerül értékelésre. Ha a kifogott hal mérlegelés előtt elpusztul, nem kerül mérlegelésre. Ebben az esetben a versenybíró
  kivizsgálja a halvesztés körülményeit és amennyiben felelősség megállapítható, büntetést ró ki a felelős csapatra. A büntetés a vétkes magatartás mértékétől függően lehet figyelmeztetés, az
  elpusztult hal súlyának tízszeres szorzatával megegyező súlylevonás, kizárás. A büntetés kiszabása kizárólag a versenybíró hatáskörébe tartozik. Az elpusztult hal értékét a csapat
  egyetemlegesen köteles megtéríteni.
 16. A versenyen csapatonként négy bottal történő horgászat engedélyezett. 4 méternél hosszabb, 3,75 Lb-nál erősebb bot horgászatra nem használható. Surf-, spod bot csak etetésre (parittyázás,
  rakétázás, Spomb) használható. Feeder-, match-, és egyéb finomszerelékes horgászbotok használata nem engedélyezett. Botonként egy szem egyágú horog (legkisebb méret 6-os),
  hajszálelőkés vagy csalitüskés felkínálási módban engedélyezett. A főzsinór csak monofil lehet, ideértve az esetlegesen alkalmazott dobóelőtét zsinórt is. Fonott zsinór csak horogelőkeként
  használható maximum 30 cm-es hosszban. Leadcore (ólombetétes zsinór) és egyéb súlyozott zsinórok az ólomtól számítva maximálisan 1,5 m-es hosszban használhatóak.
 17. Csalizásra, etetésre tilos használni bármilyen élő vagy elpusztult (szárított sem) állatot, bogarat, férget, lárvát stb. Semmilyen formában nem engedélyezett a kutyatáppal történő etetés
  és/vagy csalizás. Csalizni kizárólag főtt magvakkal, bojlival és pellettel lehetséges, a minimális méret 10 mm. Plasztik, műanyag csali utánzatok, parafa (kivéve a horogcsaliba őrleményként
  bedolgozott formában) csalizásra, kikönnyítésre, lebegtetésre halvédelmi okokból nem alkalmazhatóak. Oldódó csalik, paszták használata engedélyezett. Etetőkosár, method kosár,
  pasztaólom használata engedélyezett. A csalik pasztával történő bevonása, PVA termékek használata engedélyezett. A csalizás szabályszerűségét a szervezők folyamatosan ellenőrzik,
  ideértve a bevetett készségek szúrópróbaszerű, kivétellel járó vizsgálatát.
 18. Etetni csak partról engedélyezett (kivétel a verseny megkezdése előtti alapozó etetést), pusztán a fizikai erőn alapuló módszerekkel (csúzli, parittya, dobócső). Etetésre bojli, pellet,
  method mix és főzött magvak használhatóak. Áztatott magvak használata halkíméleti okokból tilos. Az etetésre mennyiségi korlátozás nincs. Etetőhajó használata tilos. Etetésre egy csapat egy időben maximum kettő darab botot használhat.
 19. A verseny kezdetét megelőzően (felkészülési időszak) csapatonként egy darab világítással ellátott dőlőbója elhelyezése engedélyezett. Ekkor engedélyezett az alapozó etetés mennyiségi
  korlátozás nélkül. Alapozó etetés csak csónakból engedélyezett. A tavon korlátozott számban áll rendelkezésre csónak, ezért javasoljuk saját csónak használatát. A bójázás és az alapozó etetés a felkészülési időszakban engedélyezett. A verseny kezdetét követően tilos csónakkal a vízen tartózkodni. 18.00 és 05.00 között tilos a nehéz etetés (csúzli, parittya, spomb, vetőkanál stb.).
  Ebben az időszakban kizárólag a dobócsővel történő etetés engedélyezett.
 20. A dőlőbója elhelyezéséhez radar használata engedélyezett.
 21. A verseny kezdetét megelőzően botonként maximum három próbadobás engedélyezett. A próbadobások alkalmával a készségek horgot nem tartalmazhatnak. Próbadobásoknál különös
  figyelmet kérünk az esetlegesen vízen tartózkodók testi épségének megóvása érdekében.
 22. Az éjjeli horgászatok során nagyteljesítményű reflektorok nem használhatóak. Az alkalmazott világító berendezések más csapatokat nem zavarhatnak. A horgászállásokat egész éjjel
  jelzőfénnyel meg kell világítani. A világítótesteket a vízfelület felé irányítani TILOS! A vízfelület felől a partra, vagy fentről lefelé világíthatnak.
 23. A horgászaton kívüli tartalék botokat külön kell tárolni. A horgászatra aktuálisan használt botokon kívül a bottartó állványon más bot nem lehet.
 24. Horgászállásukat a csapattagok bármikor elhagyhatják, de egy csapattagnak mindig kell ott tartózkodnia. A csapatok autóikat abban az esetben hagyhatják a horgászállásokon, amennyiben
  azzal a verseny ideje alatt nem közlekednek. Azok a csapatok, akik a verseny ideje alatt szeretnének autójukkal közlekedni, a verseny megkezdése előtt ki kell állniuk a kijelölt parkolóba,
  és a verseny ideje alatt ott parkolhatnak.
 25. A verseny végét jelző hangjelzés elhangzása előtt megakasztott hal beleszámít az értékelésbe akkor is, ha a hangjelzés elhangzását követően lett csak megszákolva.
 26. A tóban fürdeni tilos. Fárasztás, illetve haltárolás céljából a vízbe maximum combig lehet bemenni.
 27. A verseny ideje alatt tilos a tűzgyújtás. Gázüzemű főző- és fűtőkészülékek használata fokozott tűzvédelmi elővigyázatosság mellett engedélyezett. A tó és környezetében bárminemű
  károkozásért a csapattagok egyetemlegesen teljes anyagi felelősséggel tartoznak.
 28. Kiemelten felhívjuk a versenyzők figyelmét a természetvédelem és a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályainak betartására, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire. A szervezők felhívják a versenyen résztvevők figyelmét a tudatmódosító szerek használatával és birtoklásával kapcsolatos hatályban lévő jogszabályok betartására. A versenybíró jogosult egyszeri alkalommal a
  Versenyszabályzatot megszegő csapatot maximálisan 50 kg. fogásból történő levonással büntetni. A következő szabályszegés már az érintett csapat versenyből történő kizárását vonja maga után. Ebben az esetben a kizárt csapat kártérítési igénnyel nem élhet.
 29. Szankciók:
  – Figyelmeztetés jár jogosulatlan segítség igénybevételéért, valamint a verseny kezdetét megelőző jogosulatlan horgászati tevékenységért. Figyelmeztetés jár a sporthorgászhoz
  méltatlan magatartásért, egymás és a halak testi épségének veszélyeztetéséért. Figyelmeztetés jár a szeszes ital és/vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alá került horgásznak.
  – Figyelmeztetésben részesül a Versenyszabályzatot megsértő csapat.
  – Versenyből történő azonnali kizárással jár: a gondatlanságból és/vagy szándékosan halnakokozott sérülés tette, a halakkal történő kíméletlen bánásmód, a tiltott csalik és nem
  megengedett eszközök használata, a csalás és a Versenyszabályzat durva megsértése.
 30. A verseny végén fogástól függetlenül minden csapat köteles a horgászállásán megvárni a zárómérlegelést. A horgászállásokat tisztán és rendezetten, a szemetet bekötött szájú zsákba
  összeszedve kell hátrahagyni.
 31. A versenyen készült fénykép és videoanyag szervezők általi PR és marketing célúfelhasználásához a résztvevők hozzájárulnak.
 32. A verseny helyszínén, a verseny ideje alatt a versenyzők által esetlegesen elhelyezendőmolinók, zászlók és egyéb reklámhordozók, feliratok kihelyezéséhez a versenybíró engedélye
  szükséges.
 33. A szervezők, a tavat üzemeltetők, a terület tulajdonosa a résztvevő csapatok tagjainak, aversenyt meglátogató vendégeknek testi épségéért, illetve értéktárgyaikért sem anyagi, sem más
  jellegű felelősséget nem vállalnak. A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, a versenytmindenki saját felelősségére látogatja meg.
 34. A csapatok naponta 10.00 – 17.00 között fogadhatnak látogatókat. A látogatók kötelesek gépjárműveiket a kijelölt látogatói parkolóban leállítani (bejárat melletti parkoló), azzal a verseny
  területére nem hajthatnak be. A látogatók kötelesek érkezésük tényét közölni a szervezőkkel, illetve hogy mely csapathoz érkeztek.
 35. A tó teljes területe körbe van kerítve. A verseny ideje alatt 10.00 – 17.00 között lehet a tóról távozni, illetve oda bejutni. Ezen időintervallumon kívül a kapu zárva van.
 36. A versenyt megelőző 45 napon belüli nevezés visszamondása esetén a befizetett összeg nem kerül visszafizetésre, viszont átruházható más, új nevezést leadni szándékozó csapat javára.
 37. A csapatok a versenyre történő nevezésükkel elfogadják a Versenyszabályzatot, azt magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

Szervezők fenntartják a jogot a Versenyszabályzat módosítására azzal a kitétellel, hogy a Versenyszabályzat a verseny kezdetét megelőző 30 napon belül már csak a verseny
lebonyolítását jelentősen befolyásoló tényező miatt változtatható.

Díjazás:

 • Összetett I., II., III., helyezett csapatok serlegek, FOX tárgynyeremények
 • Szektor I., II., III. helyezett csapatok emléktárgyak
 • Legnagyobb pontyot fogó csapat szobor
 • Legnagyobb amurt fogó csapat szobor
 • A verseny kezdetekor (a regisztráció alkalmával) a csapatok külön díj ellenében fogadást
  köthetnek a legnagyobb ponty és amur megfogására. A fogadás díja 10.000 Ft/csapat. A befizetett
  összeg 50-50%-ban kerül kifizetésre a legnagyobb pontyot és legnagyobb amurt megfogó csapat
  számára.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy szponzori felajánlások esetén további díjakat adományoznak.
A verseny idejére faházak bérelhetők a- 1-es, 3-as és 5-ös állásokon.

A faházak bérleti díja 30.000 Ft/faház/verseny. A faházak díját a nevezési díj nem tartalmazza, az külön fizetendő.
Nevezési díj: 120.000 Ft/csapat
Nevezni a pontyesamurfogo@gmail.com címen, vagy a 30/999-7770 telefonszámon lehet.

A verseny lebonyolítása:
2023. június 11. vasárnap 11.00-12.00 Regisztráció
12.00 Megnyitó, sorsolás
14.00 Verseny kezdete
2023. június 14. szerda 14.00 Verseny vége
kb. 16.00 Eredményhirdetés

Gál József
Tógazda